Winterberg Ferienwelt

Algemene voorwaarden

Onze werkzaamheden/ons aanbod vindt plaats gebaseerd op de door de opdrachtgever aan ons verstrekte gegevens. We kunnen geen aansprakelijkheid op ons nemen voor de juistheid en volledigheid. We geven alle aspirant-kopers echter voldoende tijd om de gegevens te controleren. Dwaling en tussentijdse verkoop blijven voorbehouden.

De acceptatie van onze makelaarsdiensten (persoonlijk, per post, email, fax, telefoon, internet of op andere wijze), de beoordeling van ons verstrekte objectverwijzingen, het verkrijgen van objectbrochures en adressen, alsmede overige diensten van wat voor soort dan ook hebben het afsluiten van een makelaarsovereenkomst met onze onderneming tot gevolg. De bezichtigingen van de door ons aangeboden objecten mogen alleen na voorafgaand overleg met ons plaatsvinden.

Onze aanbiedingen/bemiddelingswerkzaamheden, brochures etc. zijn uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde ontvanger en dienen vertrouwelijk behandeld te worden. Bij opzettelijk doorgeven aan derden zonder onze toestemming is de ontvanger van onze aanbieding resp. onze bemiddelingswerkzaamheid verplicht tot betaling van de overeengekomen provisie, wanneer de derde de transactie afsluit, zonder dat deze met ons een makelaarsovereenkomst is aangegaan; verdere schadevergoedingsaanspraken onzerzijds blijven voorbehouden.

We hebben het recht om ook voor de andere contracterende partij op provisiebasis werkzaamheden te verrichten, voor zover geen botsing van belangen aanwezig is.

De aanspraak op provisie wordt niet aangetast doordat een andere dan de oorspronkelijk beoogde transactie tot stand komt (bijvoorbeeld huur i.p.v. koop of omgekeerd).

Voor de makelaarsdienst brengen we u (de koper) na schriftelijk vastleggen van het object een bemiddelingsprovisie ter hoogte van 3% van de koopprijs plus BTW (op dit moment 19 %) in rekening. Deze bemiddelingsprovisie moet vervolgens door u (de koper) aan de firma WINTERBERG IMMOBILIEN Heike Kuechler-Beier e.K. betaald worden. De provisie moet bij afsluiten van een gelijkwaardige transactie, die in samenhang met de door de makelaar geleverde makelaarswerkzaamheden staat, eveneens worden betaald. Hetzelfde geldt, wanneer de aankoop door een veiling plaatsvindt. De provisie dient bij het afsluiten van de overeenkomst resp. bij toewijzing door veiling betaald te worden. De aankoop- resp. gebruiksbepalingen dienen ons door onze contractpartner te worden medegedeeld. Voor de makelaarsdienst bij een huurobject brengen wij de huurder na ondertekening van het huurcontract een bemiddelingsprovisie ter hoogte van twee maanden kale netto-huur plus BTW (op dit moment 19 %) in rekening.

Retentierechten en verrekeningen met betrekking tot de courtagevordering zijn uitgesloten, voor zover de verrekenbare vordering niet is bestreden of niet rechtsgeldig is vastgesteld.

Is het door ons aangeboden object reeds bekend bij de ontvanger, dan moet dit ons schriftelijk (uitsluitend door middel van een aangetekende brief) onverwijld, d.w.z. uiterlijk binnen drie dagen na ontvangst van onze aanbieding/brochure worden medegedeeld. Gebeurt dit niet, dan geldt de oorzakelijkheid van de makelaarswerkzaamheden als onweerlegbaar aangetoond, wanneer de ontvanger daarna het koopcontract afsluit. In dit geval is de ontvanger verplicht om de in de desbetreffende aanbiedingen genoemde bedragen aan provisie te betalen. Het bezwaar van ontbrekende oorzakelijkheid is uitgesloten.

Plaats van levering en bevoegde rechtbank is de vestigingsplaats van de firma WINTERBERG IMMOBILIEN Heike Kuechler-Beier e.K.

Met het oordeel van 12 september 1999 – 312 O 85/99 „Haftung für Links“ (“aansprakelijkheid voor links”) heeft de arrondissementsrechtbank Hamburg besloten, dat men door het opnemen van een link op de internetpagina eventueel mede verantwoordelijk is voor de inhoud van de gelinkte pagina. Dit kan, aldus de arrondissementsrechtbank, alleen worden verhinderd, doordat men zich uitdrukkelijk van deze inhoud distantieert. Op onze pagina’s staan links naar andere pagina’s op het internet. Voor al deze links geldt: Wij verklaren uitdrukkelijk, dat wij geen enkele invloed hebben op de vormgeving en de inhoud van de gelinkte pagina’s. Derhalve distantiëren we ons hiermee uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte pagina’s op onze internetpresentie en maken ons deze inhoud niet eigen. Deze verklaring geldt voor alle op onze internetpresentie aangegeven links en voor alle inhoud van de doorgelinkte pagina’s.

Indien een of meer van de bovenstaande bepalingen ongeldig is/zijn of wordt/worden, wordt de geldigheid van de overige bepalingen hierdoor niet aangetast. De ongeldige bepaling dient tussen de partijen te worden vervangen door een regeling, die de economische belangen van de contractpartijen het meest benadert en voor het overige niet in strijd is met de contractuele overeenkomst. 

Impressum

WINTERBERG IMMOBILIEN
Frank Kuechler, Geschäftsführer
Am Waltenberg 16 / Waltenberg Galerie
D – 59955 Winterberg

Tel. 0049 (0) 2981 – 899 433
Fax 0049 (0) 2981 – 899 330
info@winterberg-ai.de
www.winterberg-ai.de

 

© 2009 Design & Realisation FEDER-Software